top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen geldend:

Onze facturen zijn betaalbaar te Beerse. De betaling geschiedt contant, behalve andersluidende vermelding.
Iedere, zelfs gedeeltelijk, op de vastgestelde vervaldag niet betaalde factuur, zal van rechtswege een nalatigheidsintrest van 5% per verlopen of begonnen maand opbrengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
In geval van wanbetaling der factuur binnen de 30 dagen na de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling vereist is, zal zij verhoogd worden met 20%, met een minimumbedrag van 125,00 €, ten titel van schadevergoeding, zo in gemeen overleg vastgesteld wegens de schade voortkomende uit de laattijdige uitvoering van de verplichting der betaling en dit onverminderd de bovenvermelde conventionele intresten van 5% per maand en de gebeurtelijke gerechtskosten.
Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen een schadevergoeding gelijk aan tenminste éénmaal het aan ommezijde vermelde honorarium, moeten betaald worden door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkel feit van contractbreuk en kan terstond worden opgevorderd. Alle kosten ter dien zake te maken, alsmede de zulke om in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de nalatige partij. Tevens is de nalatige partij gehouden aan alle schade te vergoeden, die voor de andere partij zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.
Deze overeenkomst dient binnen 5 dagen na dagtekening te zijn geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermelde adres. Dit op straffe van nietigheid. Ingeval van geschil, zullen alleen bevoegd zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
Door de bestelling over te maken aanvaardt van rechtswege de klant huidige algemene verkoopsvoorwaarden en verzaking aan zijn aankoopvoorwaarden.

In geval van geleverde diensten en materiaal, incl. verhuur:

De klant staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen.
Vanaf 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De organisator draagt altijd de eindverantwoordelijke en dient in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen. De organisator dient een geijkte meetinstallatie ter beschikking te stellen van de PA-firma zodat metingen uitgevoerd kunnen worden. U kan steeds bij Revolution Event Support NV een geijkt meettoestel inhuren dat voldoet aan de normen.
Iedere schade aangebracht aan apparatuur, enz. van Revolution Event Support nv en veroorzaakt door het publiek, artiesten of derden wordt door de klant volledig vergoed en wel binnen 1 maand nadat eventuele schade is toegebracht, uit te betalen door de klant aan Revolution Event Support nv.
Er dient een nette afsluitbare kleedkamer aan de achterzijde van het podium aanwezig te zijn.
De inrichter zal zorg dragen voor de elektriciteitsaansluiting nabij het podium (maximaal 10 meter van het podium): drie fazen 380 V. + N, 63 ampères per fase met CEE-norm (rode stekker / 5-pin).
Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht per 6 werkuren een volwaardige maaltijd te voorzien, aangepast aan het moment van de dag (fastfood is geen volwaardige maaltijd). Indien hieraan niet voldaan is, wordt er voor elke overgeslagen maaltijd 25 euro / excl. btw aangerekend.
De opdrachtgever is verplicht te voorzien in parkeergelegenheid. De ondergrond dient voldoende verhard te zijn om met vrachtwagens (25 ton) veilig te kunnen manoeuvreren zonder vast te rijden. Indien niet, worden alle kosten (parkingkosten / takelkosten / etc ) die hiervan het gevolg zijn bijgefactureerd.
De klant dient hotelovernachting te voorzien voor de crew. Dit is van toepassing wanneer de werkdag langer duurt dan 18 uur (de tijd gemeten tussen het vertrek aan het magazijn met de vrachtwagen en retour aan hetzelfde magazijn). Het hotel wordt geboekt door Revolution Event Support nv op basis van twin-kamers incl. ontbijt, in een standaard hotel, en dit zal nadien doorgefactureerd worden naar de klant.
Het annuleren van een order moet gebeuren ten laatste 7 dagen voor de afhaalperiode. Indien dit niet het geval is zal er een factuur opgemaakt worden voor 50% van het originele factuurbedrag. Bij eventuele wijzigingen aan bestaande orders dient dezelfde termijn gerespecteerd te worden.
Er wordt een verschil gemaakt tussen een offerte en een bevestigde offerte. Wanneer er een offerte opgemaakt wordt, dan is deze geldig gedurende 15 dagen. Enkel wanneer offertes gehandtekend “voor akkoord” teruggestuurd worden binnen de 15 dagen na opmaak van de offerte, is de offerte bevestigd voor uitvoering.
Bij de verhuur van videoschermen is de klant verantwoordelijk voor het vermijden van burn-out effecten op het scherm. (deze worden veroorzaakt door langdurig hetzelfde beeld te tonen). Indien deze burn-out niet kan verwijderd worden is de klant verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen van het scherm door een nieuw, alsook voor de kosten veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn in verhuur voor derden.
In geval van huur van videoservers is de klant verantwoordelijk voor alle rechten (auteurs en andere...) van de inhoud (video, audio,...). De klant wordt ook verondersteld deze inhoud (content) te voorzien.
In geval van huur van trusses, ground supports en rigging is de klant verantwoordelijk voor de correcte berekening van de gebouwde constructies. Revolution Event Support nv kan op elk moment een berekening eisen van de geplande of gebouwde constructies, alsook is de klant verantwoordelijk voor de schade aangebracht door verkeerd gebruik/berekening.
Een All Risk-verzekering is ten laste van de organisator.
Indien het materiaal langer dan 18u op de locatie blijft, dient de organisator in te staan voor security. Op die manier kan de organisator het materiaal voldoende beschermen tegen diefstal en/of vandalisme.

Specifieke voorwaarden in geval van verhuur:

De klant voorziet in voldoende bescherming voor alle apparatuur (tegen regen, stof,...). Alle apparatuur mag uitsluitend in gesloten transportvoertuigen vervoerd worden.
De klant vermeldt bij boeking de effectieve gebruiksperiode en afhaalperiode. Transport en installatiedagen worden niet meegerekend als deze in totaal niet langer dan 2 dagen in beslag nemen en dit voor een verhuurperiode van minimum één dag. De dagen zoals vermeld bij de boeking dienen gerespecteerd te worden. De verhuur start vanaf 14u in de namiddag en de materialen dienen terug gebracht te worden voor 11u in de voormiddag. Te laat terugbrengen van materiaal zal ingeschreven worden als een nieuw order. De klant zal hiervoor de kosten betalen, alsook de eventuele kosten veroorzaakt aan derden door het te laat terugbrengen.
Tenzij de productie volledig aan Revolution Event Support nv wordt overgelaten, is de klant verantwoordelijk voor de lijst van het bestelde materiaal. Revolution Event Support nv is in dit geval niet verantwoordelijk voor niet mee bestelde stukken.
De klant is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en het juiste gebruik ervan. Eventuele bestaande schade bij afhaling moet direct gemeld worden bij afhaling, zodat hier nota van gemaakt kan worden. Van alle schade aan het materiaal bij terugbrengen, zal de klant een factuur krijgen voor de herstelling ervan. De klant zorgt ervoor dat de gehuurde materialen in reine staat worden teruggebracht. Eventuele kosten voor het kuisen of schilderen van gehuurde materialen zullen ook gefactureerd worden aan de klant, alsook de kosten voor het correct oprollen van kabels.

bottom of page